Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Mesaz Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Wavel Ramkalawan, alokazyon Lafet Nasyonal le 29 Zen 2022   |30 June 2022

Mesaz Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Wavel Ramkalawan, alokazyon Lafet Nasyonal le 29 Zen 2022   

Prezidan Ramkalawan letan i ti pe lir son mesaz ki ti ganny transmet lo radyo ek televizyon

‘Nou linite konman en pep i

lakle nou sikse ek nou progre’

 

Prezidan Wavel Ramkalawan in dir ki se nou linite konman en pep ki lakle nou sikse ek nou progre.

“Se letan tou Seselwa i mars dan menm direksyon prosperite, travay dir ek lape ki nou ki la ozordi, nou pou asire ki tou kous nou sosyete nenport ki laz, ki pran sa bann zil beni konman ‘dan lakour’, pou kapab kontinyen viv dan lafyerte konman Seselwa,” Prezidan Ramkalawan in dir.

Prezidan in dir sa dan son mesaz alokazyon nou Lazournen Nasyonal ki ti selebre yer le 29 Zen, ki ti osi 46enm lanniverser nou Lendepandans.

Teks entegral mesaz Prezidan i lir koumsa:

“Ser ek Frer Seselwa,

“I avek en lazwa imans ki mon swet tou Seselwa isi Sesel e atraver lemonn en bonn fet nasyonal ozordi, zour lanniverser nou Lendepandans. Sesel i nou pei e nou fyer konman zilwa Kreol pour selebre sa lazournen ki anmenn nou ansanm konman en pep, konman en nasyon ki pe kontinyen konstrir nou patri pour ki tou zenerasyon Seselwa i ava kapab lev nou paviyon pli o posib e les nou lim nasyonal fer nou sant a ot vwa ‘Koste Seselwa’.

“Nou linite konman en pep i lakle nou sikse ek nou progre. Se letan tou Seselwa i mars dan menm direksyon prosperite, travay dir ek lape ki nou ki la ozordi, nou pou asire ki tou kous nou sosyete nenport ki laz, ki pran sa bann zil beni konman ‘dan lakour’, pou kapab kontinyen viv dan lafyerte konman Seselwa.

“Annou pa divage lo sa semen, akoz malgre ki ozordi nou pe konn bokou pozitivite ek lakonplisman, san sa lespri linite, nou pou glise.

“Alor ozordi mon kontinyen fer en lapel ki tou dimoun i kontinyen atrap lanmen kanmarad. Annou donn sipor pour ed nou frer ek nou ser pour monte e akonpli son rev. Annou pa ezite pour travers semen e ofer nou kouraz sa ki pli feb ki nou. Ansanm, touzour met motivasyon ek solidarite konman bann pilye for dan konstriksyon nou later Sesel.

“Les nou ganny dirize par bann prensip nob tel ki respe, lape, tolerans e par lao tou lanmour. Avek en tel konpa, sakenn parmi nou pou kontribye e fer sir, ki sa ‘nou Sesel’ i ariv dan por 

nou destinasyon kot nou tou, san eksepsyon, i ava benefisye e konn prosperite konman en fyer Seselwa. Mazin byen ki si nou anvi ariv lwen fodre ki nou vwayaz ansanm.

“Ser ek frer Seselwa, se dan lespri linite ki nou pou kapab bouz devan. Napa en lot fason. Pa zanmen met lanfaz lo nou diferans, akoz zot pou fer nou drive e perdi direksyon. Solidarite i vedir ki nou pa mazin zis nou lekor, me konman Seselwa, nou adopte prensip ki konsern ek traka mon ser ek mon frer i egalman mon konsern. Ki letan mon vwazen i tonbe, se en bout dan mwan ki osi tonbe e ki sikse en Seselwa i mon sikse e rezon pour selebre. Son meday lor i osi pour mwan.

“Avek en tel fondasyon granitik ki solid, nou Sesel pou vreman vin pei nou lafyerte e en later beni kot zenerasyon apre zenerasyon sa bann ros ek bann ban disab i ava reste berso en pep fyer e beni. Seselwa, lavenir i pour nou. Annou sezi tou loportinite ozordi avek de lanmen.

“Mon premye pour konsyan ki bokou laroul, kree par bann tanpet enternasyonal, pe tap nou pirog e anmenn lafreyer ek konsern dan bokou lenstans. Nou tipti, me bann dezas mondyal i ariv ziska nou. Se sa ki fer mwan lans en lapel pour ki tou Seselwa i swiv byen pros tou sa ki

 pe arive otour li. Annou pa zis get film, me ekout byen nouvel lokal e etranze afen ki nou ava toultan lo alert. Sa i ava permet nou kapab pran bann bon desizyon e byen organiz nou lavi. Nou’n kapab, atraver bon planifikasyon stratezik, sov nou pei e ozordi nou lekonomi pe refer e si nou kontinyen navig dan sa menm direksyon, nou ava kapab fer fas avek tanpet aktyel e ranport laviktwar pour nou pep.

“Ser ek frer Seselwa, tou lendikasyon mondyal i predir plis movetan, avan ki keksoz i ava 

klersi. Pri komodite atraver lemonn pe kontinyen ogmante. Lemonn pe fer fas avek en kriz alimanter e en kriz lenerzi. Mon lapel se ki dan sa moman difisil e enserten, ki sakenn ant nou i 

regard byen ki mannyer nou depans sak sou ki tonm dan nou lanmen.

“Malgre i nou lafet nasyonal, i pa moman pour nou zis diverti kontan e viv konmsi napa en demen. Okontrer, zenn konman vye, annou vreman organiz nou dan lakour e dan nou landrwa travay. Dan adversite, annou vin pli for, pli solid e pli matir. I sa fason ki pou permet nou pas atraver sa bann siklonn e sorti sen e sof.

“Ozordi i moman pour nou remet lanfaz lo nou kalite konman Seselwa pour met travay dir konman sa prensip ki diriz nou. Mon’n dir sa a plizyer repriz e mon santi ki i annan plis ankor ki nou kapab fer.

“Mon fyer letan mon war zenn Seselwa pe pran linisyativ, konsantre dan zot letid ek travay, met tou zefor posib e reisir. Mon kontan war zefor ek devosyon ki fer ki en servis i ganny donnen avek en sourir e sa ki donnen e sa ki resevwar i kit kanmarad avek lazwa lo figir. Se sa lespri ki personnelman mon ti a kontan trouv plis dan nou pei.

“Eski mon ava pe demann tro bokou si mon dir avek tou Seselwa pour donn 100% dan tou sa ki 

nou fer? Oubyen eski mon ava pe senpleman reafirm sa realite ki nou devret pe viv sak zour lo 

sa paradi? 

“Ser ek Frer, tou dimoun pa kontan viv dan fristrasyon. Nou pep i anvi bon servis. Mon lans en lot lapel pour ki i annan en pli gran sans disiplin dan nou pei. I malere pour dir ki tro bokou dimoun i pran en latitid lesefer dan zot travay e sa pe met retar dan devlopman nou pei. Tou dimoun i bezwen donn 100%, parey mon’n dir avan. Nou bezwen delivre pour nou pep. Sa ki annan okenn responsabilite i devret delivre parey son kondisyon. Si nou tou nou ti fer sa, nou pep ek nou pei ti pou viv byen.

“Eski mon ava pe demann tro bokou si mon demande ki sakenn i fer travay ki i devret fer? Si mon demann sa ki netway semen pour gard semen prop? Sa ki pran desizyon pour pran meyer desizyon? Sa ki okip malad pour donn meyer servis? Sa ki en drayver pour anmenn pasaze dan pli gran konfor? Eski i tro bokou pour demande?

“Mon’n koz lo disiplin ansanm ek travay dir akoz mon konvenki ki avek en lespri pli konsansye, personn pa pou bare sa Sesel, ki nou Sesel. Mon pa war akoz nou pei pa kapab vin en pei 

prop. Akoz ki nou pei pa kapab vin en pei kot nou sitwayen i montre plis respe pour nou viziter 

olye vol li. Akoz ki nou pa kapab annan en pep ki obeir lalwa e mars dan lord ek lape. Akoz eski pep Seselwa pa kapab pran pli gran swen avek son lasante olye ekspekte lezot fer li pour nou. Akoz ki avan ki nou demande kwa ki mwan konman en endividi mon kapab fer, nou plito demande kwa ki gouvernman i kapab fer pour mwan.

“Seselwa, annou debout lo nou lipye konman bann sitwayen fyer. Annou pa rod gran plan lezot, me plito okip pti se nou e pa-par-pa nou ava grandi e arive realiz nou rev pour nou, pour nou fanmiy e pour nou kominote. Annou gard antet ki en zwazo i fer son nik bren par bren, e ki konte i konmans par nimero 1, si pa zero. Si mon pe dir sa se akoz mon anvi war en pep Seselwa ki for, ki solid, ki disiplinen, ki konsansye e finalman en pep ki annan en zwa-de-viv ekstraordiner akoz a tou moman i konnen kote i debout e ki mannyer pour fer fas avek demen.

“En nasyon ek sitwayen parey i en lafyerte dan limenm.

“Debout fyer Seselwa. Nou kapab fer li !

“Mon felisit tou bann Seselwa ki pandan sa dernyen lannen in fer bann gran lakonplisman. I’n vreman en plezir pour resevwar sitan Seselwa dan State House pour felisit zot. Vreman zot in fer nou pei loner kan zot in fer monte nou paviyon pli o. Pli boner sa lannen nou’n pas lalwa pour etablir en sistenm rekonpans dimoun ki atraver zot aksyon ek devosyon zot in fer Sesel fyer.

“I pou en loner pour mwan byento prezant avek bann resipyan premye Meday Loner ek Meday Merit. Komite in deza fer zot travay e fer zot rekonmandasyon. Dan en seremoni an Zilyet, nou pou rekonnet sa premye group dimoun. Lespri deryer en tel rekonpans se pour montre avek tou Seselwa ki Sesel i rekonnet son zanfan ki fer byen. Nou pa pou kit personn deryer. Mon profite pour ankouraz tou dimoun pour donn zot meyer dan sa ki zot fer, swa dan travay, dan spor, dan letid, dan talan, dan kouraz ek lezot domenn. Letan zot fer sa, zot fer li pour Sesel.

“Pozisyon Sesel lo lasenn enternasyonal i kontinyen ganny rekonnet e nou kontribisyon i ganny 

apresye. Non Sesel i ganny pran o-serye e la mon anvi felisit tou bann dirizan Seselwa ki pe travay sanses pour fer sa arive. Byensir letan mon koz lo bann dirizan, mon osi enkli tou travayer dan bann diferan departman ki fer en travay konsansye.

“Sa lannen nou’n ganny rekonnet konman pei Afriken kot i annan mwens koripsyon e nou premye kot laliberte lapres i konsernen. Nou roupi i lanmonnen Afriken ki pli for e nou lekonomi parmi bann ki’n pli byen fer. Nou kanpanny vaksinasyon kont Kovid-19 in enn ki’n pli efektiv lo nivo lemonn e osi Lafrik. Dan Expo 2020, nou’n resevwar lor, nou bann atlet pe montre determinasyon pour anmenn sa meday Olenpik. Nou moutya i form parti kiltir mondyal. Plizyer Seselwa in ganny rekonnet endividyelman lo nivo mondyal pour zot akonplisman. Avek en tel lespri, mon annan sa konviksyon ki nou pou war bokou plis ankor. Lespri Seselwa i en 

lespri ki for. Annou kontinyen propaz li parmi nou pep e les li fleri lo lasenn enternasyonal.

“Ser ek frer Seselwa, nou lazournen nasyonal i anmenn nou ansanm konman en pep. Ozordi se nou lafyerte ek nou linite ki pe dikte direksyon ki nou kontinyen pran konman en pei. Sesel in vin vreman pour tou son zanfan.

“Mon envit tou Seselwa pour kontinyen met nou pei premye e pour protez bann valer ki nou zanset in enkilke dan nou. Kontinyen viv dan respe pour nou prosen – respekte son lafwa, son desandans, son diferans ek son abilite. Se dan nou diversite ki nou vin sa vre nasyon larkansyel.

“Les nou Bondye beni nou zoli pei Sesel, tou Seselwa e tou viziter lo nou zil.

“Bonn fet Nasyonal.

 

Wavel Ramkalawan

Prezidan Larepiblik Sesel

 

More news