Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Larepons lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Wavel Ramkalawan, lo diskour Bidze 2020 |06 November 2019

Larepons lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Wavel Ramkalawan, lo diskour Bidze 2020

Wavel Ramkalawan Lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal

‘Lepep Seselwa pa ganny sa lespwar pour en meyer demen’

 

Mr Speaker,

Koleg MNA,

Minis ek staf Minister Finans,

Viziter dan Galeri,

Pep Seselwa,

 

Premyerman, permet mwan pour remersye Minis Finans avek son lekip profesyonnel e devoue pour prezantasyon Bidze 2020. Sa legzersis i enn ki demann bokou konsantrasyon akoz i esey tous tou laspe nou sosyete ek tou nou zabitan. Nou apresye zot konpetans ek zot langazman. Byen sir, nou osi rekonnet ki letan zot pe prepar sa bidze, zot pe swiv bann prensip e filozofi sa gouvernman ki la ozordi. Alor ekspekte ki i pou annan diferans dan lafason ki nou, konman en lopozisyon ozordi, nou regard bokou laspe ek fason fer ki pe ganny propoze. Me sa, dan okenn fason pa devret annan nanryen pour fer avek zot travay ek zot profesyonalizm. Apre tou, avek en sanzman gouvernman, ki nou ekspekte an 2020, se zot, sa bann profesyonnel ki ava kontinyen fer zot kontribisyon dan devlopman nou pei.

Gouvernman ozordi pe kontinyen fer en travay mentenans avek nou pei. Zot mank kouraz pour vin inovativ, e zot per pour pran bann desizyon brav ki ava lans nou ver en lavenir prospere. Parey mon’n deza dir dan lepase, lepep Seselwa pa ganny sa lespwar pour en meyer demen. Desizyon ki ganny pran yer i sanze ozordi, nou war en mank aksyon konkret ki pou montre sa pep en larout eklere e donn li konfyans ki konman en Seselwa, i pou kapab partisip dan kreasyon sa larises, e pli enportan, benefisye ladan. Zabitan Mahé, Praslin, La Digue e tou zil nou larsipel i oule war son pei bouze dan en fason pozitiv. I pas tro bokou letan pe espere.

Sa i pli gran diferans ant filozofi ozordi ek filozofi LDS. LDS i krwar dan pran desizyon rezonnab e byen analize, pas dan aksyon e fer keksoz bouze. Nou krwar dan koz direk avek sa pep afen ki i konnen kote i debout e kote son pei pe anmenn li. Nou pa krwar dan evite pran desizyon zis akoz tel dimoun i nou dalon oubyen kwa ki nou pou gannyen avek li. Kot fodre koze, nou koze e kot fodre pran aksyon nou krwar dan aksyon.

Zisteman pandan sa legzersis analiz bize pou annan lenstans kot nou pou dir non, e dan lezot lenstans, nou pou demande e ensiste ki gouvernman i met plis larzan. Nou’n deza fer sa avan. An 2016 letan SPDF ti dir zot bezwen R120m pour mentenans Topaz an Lenn, apre ki nou ti analiz byen tou keksoz, nou ti dir non, e zanmen SPDF ti retournen, me parkont Topaz ti retournen, ‘fit for duty’. Sa menm lannen, nou ti ensiste ki plis larzan i ganny mete dan bidze pour ki Lazans tenny dife i ganny en nouvo masin ki kapab ariv pli o-posib, e nou kontan ki sa proze in materyalize e sa lazans ozordi i pli ekipe. Se sa fason nou travay.

 

En bidze eleksyon?

Eski sa i en bidze eleksyon? Byen sir i en bidze eleksyon. Sak Seselwa pe deza fer zot prop konklizyon e bokou pe demande akoz ki serten desizyon i ganny pran an 2020, lannen eleksyon prezidansyel. Seselwa in mir politikman. Mon napa gran problenm avek en bidze eleksyon. Sa ki nou bezwen gete se si i bon oubyen non. Me minis i kapab reste asire ki nou pa pou ganny ebloui par sa lalis proze ek progranm ki’n anboufte bidze avek. Sa ki Seselwa entelizan i bezwen fer, se konpar larepons ki gouvernman ti donnen letan kestyon ti ganny demande lo serten size ki konsern zot e desizyon ozordi. Par egzanp, travayer ki lo kontra dan gouvernman, mazin byen ki mannyer Ladministrasyon Piblik ti dir ki zot pa pou kapab ganny long-service allowance akoz zot ganny gro benefis lafen zot kontra. Ozordi i ok? Travayer parastatal, eski zot rapel zot osi letan mon ti lager pour zot ganny sa long-service allowance, ki larepons gouvernman ti donnen? Msye John Adam, Madanm Ivy Orr, Madanm Françoise Shroff, Msye Eric Arnephy ek bokou lezot, zot rapel ki larepons mon ti gannyen konsernan pansyon ki zot ti pe gannyen? Mon kontan ki mon’n ede pour sakouy pye fri, e menm si lannen eleksyon ki fer zot riy en pti git, mon kontan menm.

Nou’n war menm zafer dan bann bidze oparavan. Bidze i dres en zoli portre lalis proze me bokou apre pa ganny enplimante, e i annan ki revin ankor dan bidze lannen apre lannen. Eski alor bann sif i realistik oubyen zot zis anbelir bidze? Letan nou balans performans bidze sa lannen an relasyon avek proze, dapre parol minis, nou ganny en mwayenn anviron 30-35% performans zeneral, etan donnen ki pli o i anviron 50% e pli ba i 11%. I senpleman bann promes ki ganny mete konman bann labwet pour ganny vot. E pourtan minis limenm i dir nou ki gouvernman i annan problenm pour rekrit eksper pour enplimant sa bann proze.

Eski se pa sa problenm partou dan pei, enkli dan sekter prive? I annan nesesite pour fini travay lo en ‘National Human Resources Information System’ e etabli en ‘National Manpower Requirements Database’ pour nou kapab focus lantrennman bann Seselwa dan bann landrwa kot nou lekonomi i annan gran demann. La nou ava vreman pe regard devan e pran devlopman nasyonal o-serye e sa ki ganny mete dan bidze i ava realistik akoz nou ava akonpli zot.

Dan mon pwenn-d-vi, en bidze nasyonal, apard regard sif ki gouvernman i propoze pour kolekte konman reveni e pour depanse pour fer marse pei, i devret osi analize ki mannyer nou lekonomi antye pe fonksyonen e ki nou pou fer pour amelyor li e fer li grandi. Nou devret konstaman pe regard devan e demande ki lot pa ki nou pou pran? Ki nou fer pour solidifye nou bann lendistri e pour anbelir zot pour anmenn plis loportinite pour nou dimoun kree larises? Se sa larises ki ganny kree ki pou permet gouvernman soutenir son bidze e ogmant li kot i neseser a lavenir. Eski sa gouvernman pa war i annan en gro problenm letan lendistri ki fer pli byen dan nou pei ankor ennfwa se prodiksyon gines ek labyer pour konsonmasyon lokal?

 

Lendistri lapes

Mon krwar bidze 2020 i devret osi poz sa kestyon pour bann aktivite ekonomik, me sirtou pour nou bann lendistri kle. Pour nou lendistri lapes, ki lot pa? Nou’n annan en plan devlopman lapes ki minis ki responsab pour sa lendistri in propoze resaman. Nou devret war en koneksyon dan sa plan avek Bidze. Annou gete kote nou kapab anmenn sa lendistri pour soutenir e agrandi nou lekonomi dan lavenir. En keksoz ki nou’n koz lo la se anmenn plis partisipasyon Seselwa dan lapes endistriyel. Seselwa i bezwen annan plis partisipasyon dan sa lendistri. Napa dout ki se dan sa direksyon ki nou bezwen ale. Stok pwason dan nou losean i limite, e bann eksper i koz lo posibilite ki stok i redwir a lavenir. Donk pour nou kapab gard nivo benefis e ogmant li, nou bezwen annan en pli gran par dan sa lendistri. Deza, nou annan de-trwa antreprener Seselwa brav ki’n antre dan lapes komersyal. Nou bezwen gete ki mannyer nou pou ed zot pran sa lot pa. Non selman zot bezwen vin pli gran me nou osi bezwen ki nouvo zenerasyon i kontinyen kot zot in konmanse. Bidze in mank loportinite pour met divan anba lezel sa bann antreprener Seselwa dan sa lendistri pour donn zot bann lankourazman tel ki lekipman, marse pour vann zot prodwi, later pour letablisman lizin pour transformasyon prodwi e proteksyon. Eski Seselwa ki dan lapes in ganny okenn lankourazman Zedi pase? Larepons pour mwani kler – NON. Si nou anvi en lendistri i grandi e Seselwa i pran kontrol, fodre ki gouvernman i osi zwe en rol. Pa zis koz lekonomi ble, me fer li vin vreman ble, en realite pour Seselwa.

 

Lendistri tourizm

Pour nou lenditri tourizm osi, nou bezwen gete ki nou fer ozordi pour agrandi benefis demen. Nou’n ganny lakantite laliny aeryen ki nou kapab soutenir e nou pe al ver lakantite lotel ki nou kapab soutenir. In ler pour konsantre pli serye lo ki mannyer nou ganny plis larzan avek touris ki nou annan. Mon ti a kontan propoze ki gouvernman i reget ankor litilizasyon nou later ki reste disponib tel ki Cap Ternay pour devlopman komersyal ki a servi nou lendistri tourizm. Sa i devret fasilite ki annan bann atraksyon baze lo nou lanvironnman natirel e nou kiltir ki a ofer keksoz azoute pour touris vizite, aktivite pour zot pran par ladan e prodwi ki zot kapab aste. Sa i fer mwan mazin bann model lo kontinan tel ki Carnivore an Kenya oubyen Boma kot Victoria Falls. Nou war popilarite Boat House ek Bazar Labrin, e sa i montre nou deza ki nou bann viziter i anvi plis aktivite. Ler ou get en landrwa parey L’Union lo La Digue, avek fasilite tre senp, ki, gras a aksyon sa Lasanble, in war son potansyel agrandi, nou kapab demande akoz nou pa kapab devlop lezot landrwa pour nou ofer en leksperyans pli ris, pli Kreol pour nou bann viziter e plis larises pour pei? Sirman lo nou 3 zil prensipal i annan lespas pour fer nou bann viziter apresye nou kiltir e anmiz plis, an-mezir ki plis dolar i rantre dan nou lekonomi.

 

Lagrikiltir

Minis in fer resorti ki 436 morso later in ganny mete a dispozisyon fermye. Me eski sa pa en bon moman pour gete ki mannyer sa sekter i pas lo en lot nivo. Ziska konmela tou nouvo fermye pe fer sa ki lezot pe deza fer, setadir prodwi legim, fri ek gro manze pour konsonmasyon tradisyonnel. Me benefis plant menm legim i kapab war son limit, e fermye pou bezwen nouvo debousman. In ler pour diriz nou lagrikiltir ver en nouvo letap pour redwir lenportasyon, e osi pour nou rod prodwi avek posibilite eksportasyon. Mon pa pe sey dir kwa ki nou kapab eksporte, me ler ou mazin en prodwi parey lavannir, ki annan gran valer lo marse enternasyonnal, e ki nou’n deza eksporte dan lepase, nou kapab konklir ki posibilite i egziste. Lasosiasyon fermye i annan en kantite lide, fodre ki zot ganny ekoute, e olye fer zot fristre avek taks, se lankourazman ek debousman ki zot bezwen gannyen. An retour se Sesel ki pou benefisye.

 

Denis Island – en model devlopman nou bann zil

Mon bezwen osi dir ki apre en kantite vizit ki Komite Zil in fer lo nou bann zil, tou manm i reste enpresyonnen avek sa ki pe arive lo Denis Island. Lagrikiltir, tourizm, lenerzi renouvlab ek konservasyon in may kanmarad byen for e sa zil i donn nou en model devlopman nou bann zil. Felisitasyon Msye ek Madanm Mason. Si ti annan en pli gran sipor gouvernman, bokou plis ti a kapab ganny fer. Zisteman se sa ki nou pe koz lo la. Petet antretan departman Leritaz ti a kapab repar sa far istorik, the famous Denis Island Lighthouse,ki lo sa zil.

 

En bidze ki promot lazistis

Posibilite i la. Defi osi i prezan. Me parey tou keksoz dan lavi, letan i annan en vizyon, ou kapab fer sa ki paret enposib vin vre. Nou bezwen senpleman vin pli inovativ, me anmenmtan nou bidze i dwatet promot lazistis dan tou sirkonstans. Dan sa bidze, mon zis espere ki bann sif ki donn lespwar pa anmenn fristrasyon ek lakoler plitar.

Serten i kapab demande kwa sa lazistis ki mon pe koz lo la? Les mwan eksplike. Letan nou koz lo proze kapital ek kontra, annou fer sir ki bann proze i vreman kout sa pri ki zot pe mete e dezyenmman, ki tou dimoun i ganny sans partisipe e ganny sa kontra si son kalkil ek konpetans i meyer. Letan nou met larzan pour konstrir lakaz e kree bann kare later, annou fer sir ki se bann aplikan ki swiv prosedir e ki kalifye ki gannyen. Letan nou met larzan pour lasistans sosyal, annou enn fwa pour tou, koup lo labi pour asire ki aplikan ki dan bezwen e ki kalifye ki resevwar lasistans. Andotmo, annou pa gaspiy larzan lepep Seselwa zis pour fer kontan fanmiy, zanmi ek konnesans. LDS in lite kont koripsyon e mal servi fon piblik. I ankor pe arive, alor tou ki konsernen i devret pran en nouvo latitid dan zot fason fer. Nou war saklermandan rapor Oditer Zeneral.

 

Taks biznes

Afen ki ou kapab depanse, ou bezwen annan akse avek larzan. Gouvernman i ganny son larzan atraver taks ki i ranmase avek biznes e dan bann fre ki i enpoze. Parey tou Seselwa, mon’n soke letan minis in dir nou ki zis 10% lakonpannyen pe kontribye 97% biznes taks e ki 30 lakonpannyen ki pey 80% total biznes taks dan nou pei. Anplis ki sa, in dir nou ki 717 lakonpannyen pa pey okenn taks akoz zot pa’n fer profi. Sa ki osi sokan se letan Seselwa pe konplent pri lavi ki ser, e ki nou war plis laboutik pe ouver dan tou kwen nou kominote, Minis i dir nou ki 77% bann lakonpannyen ki fer ‘wholesale’ ek ‘retail’ pa’n pey okenn taks biznes akoz zot in deklare ki zotpa’n fer profi. Eski vreman nou kapab krwar sa? Ki vreman pe arive? Mon pa ganny en konpran, e mon demande ki minis i eksplik nou sa byen menm dan son larepons. Anplis ki sa mon pe demande ki dan lespri latransparans minis i donn nou lalis sa 30 lakonpannyen ki pey sa kantitetaks afen ki lepep Seselwa i ava zize pour limenm. Si minis pa donn nou sa, FPAC pou bezwen fer son prop lenvestigasyon e fer piblik konnen.

Ki mannyer eski nou kapab alor dir ki nou lekonomi i an bonn sante kan mazorite lakonpannyen pe deklar en pert e preski napa larzan ki pe rantre dan kof gouvernman atraver taks biznes? Dan sa ka mon pou dir ki se lekonomi bann endividi ek bann lakonpannyen ki an bonn sante. Sa ki mon ti a kontan ki minis i osi fer, se pour balans larzan ki kit nou pei atraver bann labank ek ‘money changers’, kot Labank Santral pour regarde konbyen sa bann biznes ek endividi ki pe dir zot pa pe fer okenn profi e alor pa pe pey taks, pe transfer deor. Mon pa aksepte ki Sesel i ganny servi pour kreasyon larises, me tou profi ek larzan, ki enkli taks,i al andeor Sesel san pey taks. Apre nou koz lo pri lavi ki ser? Sa i leka senpleman akoz gouvernman pa pe met son lipye ater pour defann nou pep. Mon espere ki Seselwa i konpran sa sitiasyon byen menm. Sa i apel senpleman tir dile avek Sesel, me pa donn Seselwa enpe sa dile. I pa akseptab e nou ekspekte aksyon lo lapar gouvernman. Sa i apel en gro lenzistis pour nou pep.

Zot ava osi konpran mon konsern akoz lo en lot nivo, minis in osi dir nou ki bann aktivite lotel i kontribye zis 7% reveni total taks biznes. Mazinen ki 44 lakonpannyen dan sekter touris in deklar depresiasyon ki tonm plis ki 50% e alor pa’n pey en sou taks biznes. I kler alor ki i annan en gro problenm dan nou pei. Lendistri touris i nou lendistri prensipal. Nou’n antann ki i annan plis touris ki pe vizit Sesel e ki zot pe ranmas plis reveni. Nou menm ekspekte en logmantasyon 5% sa lannen. Dir nou lekel bann gro lakonpannyen touris ki pe kontribye taks dan nou pei. Eski pa i ler pour fer en revizyon total afen ki nou ariv lo en sitiasyon kot biznes i benefisye, me ki lepep Seselwa osi i resevwar son par, e sapour ki nou kapab ganny meyer servis tel ki ledikasyon pour nou zanfan e en bon sistenm lasante ki donn nou konfyans, san oubliy met plis larzan dan pos Seselwa?

I normal alor pour mwan demande ki pe arive avek Komisyon Reveni Sesel? Ki zot pe fer pour evalye sa bann biznes ki deklar zot pa fer profi e alor pa pey taks biznes? Eski zot mank kapasite pour fer sa travay? Minis pou bezwen ekler nou lo la. Mon krwar ki nou bezwen pran nou pei serye. Sa Komisyon i bezwen met plis zefor dan koleksyon reveni. Nou’n toultan donn zot nou sipor swa pour rekrit plis dimoun e menm pour ogmant zot lapey. Mon bezwen demande ki biro taks i aret al kot menm pti biznes Seselwa pour fer lenvestigasyon, me ki zot regard plis sa bann ki gro e ranmas sa ki zot merite. Eski zot pe osi regarde lekel sa bann lakonpannyen nanm anba ki zot kasyet zot reveni e la Biro Rezistrasyon i annan en rol pour zwealor pe kasyet taks ki zot devret peye? I evidan ki Sesel pe perdi tro bokou larzan. Moman in arive pour nou regard plis nou pep ek nou pei. Sa zafer pa pou kapab kontinyen.

Seselwa, mwan, mon pa pe rod pini personn, me mon pe plito rod lazistis, akoz apre tou, letan en dimoun pa pey son taks, i vedir ki i pe pran tou nou larzan i pe met dan son pos pour son byennet. Letan i pey son taks, i vedir ki nou benefisye letan nou al lopital, letan nouanvoy nou zanfan lekol e dan lezot depans gouvernman dan bidze. Parey mon’n dir oparavan, mazinen ki se taks ki gouvernman i ranmase, kontribye par ou ek mwan ki i depanse pour kapab donn nou en bon lavi. I pa normal pour nou pey taks lo tou komodite dan laboutik e ki sa marsan pa remet sa larzan dan kof leta. Sa, i osi rezon nou kontinyen lager kont koripsyon akoz se nou larzan ki ganny vole. Sa, i senpleman pa normal.

Dan sa menm lespri, in ler pour ki en sistenm taks kler avek bann regilasyon senp e fasil i ganny etabli enn fwa pour tou. Bann eksper dan sa domenn i dir ki lezislasyon taks ozordi i anbigi e diferan lezislasyon i kontredir kanmarad e ki i annan en sel dezord. Sa ki pey taks e sa ki ranmas taks i enterpret lalwa dan son fason, e sa byen sir i les ouver tou sa trou e sanmenm sa ki pei pa pe ranmas larzan ki i devret. Mon espere ki Sesel i ava byento annan en lalwa taks byen analize, kalkile e balanse pour ki pei e tou Seselwa i ava benefisye. LDS i krwar ki taks i bezwen desann, taks i bezwen zis e ki tou dimoun i bezwen peye e ki sa i sel fason pour kapab fer li desann.

Sa, i fer mwan regard enpe pre sa ki mon pou apel bann gaspiyaz letan pour ranmas detrwa sou, tandi ki gro roupi i disparet. Ki vreman pou abouti pour fer desann sa sonm R3000 ki en endividi i kapab fer vini prodwi atraver Internetpour vin R1500? Avek tou son bann konplikasyon Bill of Entry ek lezot, gouvernman pe senpleman pini Seselwa. Nou viv dan en monn kot dimoun i kapab fer vini son keksoz ki i bezwen akoz komers in evolye. Akoz ki Sesel pe retourn annaryer? Akoz zot pa plito al ranmas gro larzan taks ki pa pe peye olye trangle en Seselwa ki fer vini de komodite pour li servi. Me si i annan ki pe fer gro biznes, apros zot e fer zot pey taks ki zot devret, me pa met tou dimoun dan menm sak. Antouka, mon anvi dir avek minis nou pou bezwen regard byen son regilasyon letan i anmennen.

 

Taks lo akomodasyon ek loto

Sa zafer taks lo akomodasyon ek loto i osi fer mwan riye akoz i ranpli avek kontradiksyon. Petet mon bezwen dir minis ki sa bann dan son minister ki annan ‘Institutional memory’ ti devret notifye li. Minis i dir nou ki sa taks lakaz pe sorti 15% pour vin 3% akoz i krwar ki sa pou fer desann pri lwe lakaz. Eski minis pe dir nou ki letan sa menm gouvernman ti enpoz sa taks detrwa lannen pase son bi sete pour fer monte pri lwe lakaz? Lo sa zafer taks lo loto. Sa lespri ogmant R25,000 levy lo tou transpor i prezant li tro fasilman konman en fason pour pini sa ki annan mwens larzan, alor i pa normal. Lo kote transpor hybrid, gouvernman i montre kontradiksyon. Letan hybrid ti rantre dan pei, taks ti 5%. Me letan dimoun ti tonm lo sa kalite transpor, ki gouvernman ti fer? I ti war sa konman en loportinite pour ranmas larzan e alor i ti ogmant taks en sel kou pour fer li vin 12.5%. Eski zot vreman krwar dan hybrid e dan lanvironnman? Me anmenmtan minis i dir nou ki en transpor hybrid ki par lao 2000cc pou ganny trete konman en transpor konvansyonnel. Apre 2000cc i nepli en hybrid, i transformen ankor ennfwa? Sorry minis, me mon pa ganny en konpran polisi gouvernman e kwa egzakteman ki zot anvi akoz i ranpli ek kontradiksyon.

Koleksyon reveni

An relasyon avek lanfaz lo koleksyon reveni mon bezwen felisit tou manm FPAC pour travay ki nou’n fer ziska prezan. Nou’n war en kantite, nou’n raport en kantite, me malerezman Legzekitiv pa’n fer ase dan mon lopinyon. Apre ki Lazans Botanik ti pas devan FPAC boner sa lannen, mon kontan war ki zot in sanz zot prozeksyon an sa ki konsern reveni. Sa in sorti R1.2m pour vin R6.874m pour 2019, e menm sonm in ganny mete pour 2020. Menm zafer i aplik pour Linyon Estate kot apre ki FPAC ti fer en travay laba, pour premye fwa zot in deklar en profi dan 2 lannen konsekitiv. Avek lankourazman FPAC, ansyen Minis Larose, ek zot Bord, SRC menm ti prezant premye rapor ki ti montre en gran koleksyon reveni konpare avek bann lannen avan. Sa, i en lendikasyon ki vreman sa sizyenm Lasanble dirize par LDS in zwe en gran rol pour amelyor koleksyon reveni dan nou pei, anmenmtan ki nou koup lo gaspiyaz ek koripsyon. Fodre pa ki Seselwa i oubliye ki konpare avek oparavan kot tou larzan dan Bidze ti fini depanse lafen lannen akoz ti napa kontrol, ozordi sa larzan i retourn dan kof leta e Minis Finans i kapab deklar lekonomi detrwa santenn milyon roupi lafen lannen. Nou pe fer progre definitivman.

Mon bezwen osi mansyonnen ki sa menm Lasanble, atraver bann kestyon ek mosyon in kapab pous gouvernman pour fer serten lenvestigasyon mazer dan serten lazans, tel ki SBFA, kot plis ki R80milyon i an kestyon. Nou’n osi fer lamannman dan lalwa Lazans Anti-Koripsyon e nou espere ki avek en bon korperasyon avek lapolis, koripsyon i ava ganny konbat e larzan sa pep i ava retourn dan kof. I reste en defi pour sa lazans pour fer retournen sa 50 milyon dolar ki ti disparet. Nou espere ki i retourn avek bokou zanfan ki in fer pandan tou sa letan.

 

Met divan anba lezel lazenes

Mon dezapwente ki sa bidze i en lot ki mank linovasyon pour met divan anba lezel lazenes Seselwa. Premyerman letan mon koz avek bokou zenn profesyonnel, mon toultan renouvle mon prop lantouzyasm avek zot vizyon. Letan par egzanp ou war bann zenn ki anvi lans zot dan volontarya akoz zot kontan zot pei, e zot konsernen avek son lavenir e zot eksplik ou ki letan zot regard bann zanmi zenn ki’n tonbe, zot anvi sanz sa sitiasyon e partaz zot konnesans, lenerzi, ou senpleman donn lezot lespwar pour lavenir, i donn mwan konfyans dan en meyer demen. Kan mon rankontre bann zenn ki dan konservasyon nou lanvironnman e ki donn zot lafors pour ranmas salte lo lans e anmenn kanpanny kont plastik, ki krwar dan lapes soutenab, dan ledikasyon e dan proteksyon bann lespes, mon krwar ki nou devret donn zot en plas enportan dan sa bidze. Lasanble napa drwa enpoz okenn sonm lo gouvernman, alor mon fer en lapel spesyal avek minis ki en serten sonm i ganny mete pour bann NGO lazenes ki travay avek zenn. Eski pa ti pou bon pour kree en fon pour linovasyon afen ki nou zenn i kapab debourye? Lazenes pe rod divan anba zot lezel, zot pa pe rod nou pour fer tou pour zot. Sosyete i bezwen donn sa bann lespri vayan e dinamik ki demen pou diriz sa pei ver nouvo lorizon, sa posibilite pour anvol pli o posib. Zot annan mon sipor total.

 

Lendeks fasilite fer biznes

Mon sagren letan mon antann minis mansyonnen ki Sesel pe deteryore lo lendeks fasilite fer biznes. Eski sa i drol? Pour mwan, definitivman non. Tro souvan en departman pa konnen ki en lot pe fer e sa envestiser i ganny anvoye partou. I senpleman annan sa nesesite pour senplifye sa prosedir, e byensir pour le moman olye amelyore nou war keksoz vin pli difisil e pli konplike. Avek bann reform apropriye, napa okenn rezon akoz en etranze pa kapab debark dan bomaten Sesel, fer tou lanrezistreman son biznes e kit pei aswar satisfe. Sesel pou vin dan premye 5 lo fer biznes dan Lafrik, si pa nimero 1.

 

Mank lankourazman pour Seselwa

I annan en mank lankourazman pour Seselwa dan sa bidze. Mon ti a kontan tande ki gouvernman pou ankouraz Seselwa pour fer en ‘dry dock’ afen ki bato ton pa ava bezwen al Moris e ki sa larzan i ava rantre dan nou lekonomi. Mon anvi tande ki gouvernman, olye ser biznesmenn Seselwa i ava donn zot posibilite pour lans zot dan bann proze ki ava kree plis larises pour nou pei. Sa lapreferans pour etranze i bezwen ganny eliminen. Etranze i devret kapab rantre dan biznes ki Seselwa pa kapab fer, e non pa vin tir manze dan nou labous. Letan ou dir avek en Seselwa i annan limit lo lakantite lasanm i kapab servi pour en biznes touris e ou rod tou kalite fason pour ser li, me selman pour etranze tou keksoz i glise, ki mesaz eski zot pe anvoye pour nou pep? Mon ti fer sa kler dan mosyon ki mon’n prezante letan mon’n demande ki plis atansyon i ganny donnen avek nou biznes Seselwa. Letan nou pe koze i annan serten gran proze Seselwa ki pou anmenn benefis pour nou pei ki pa’n ganny aprouve, oubyen pe ganny retarde.

Se sa kalite dyalog ki mon annan letan mon koz avek Lasosiasyon Biznes Praslin ek La Digue, oubyen SCCI. Zot santi ki napa ase latansyon ki pe ganny donnen dan sa ki zot anvi fer. Rezilta se bokou dekourazman ek fristrasyon akoz zot war etranze ki pran zot plas e larzan i kit pei san pey taks. Petet minis i devret osi pran konsiderasyon ki sa bann dimoun ti a byen kontan ganny konsilte avan ki desizyon i ganny pran. Par egzanp, zot in vin tann dan Lasanble sa nouvo zafer kou GOP. E deswit, zot in eksprim zot konsern akoz zot konnen ki dan zot diferan lendistri, ou gard en dimoun pour en kantite letan akoz in vin ou lanmen drwat e pandan tou sa bann lannen in annan konfyans, konnesans ek lenvestisman ki’n devlope ant sa travayer ek sa biznesmenn. Me menm dan gouvernman i annan etranze ki’n travay plis ki 10-an, me erezman gouvernman pa pey okenn GOP. Alor akoz ki zot pe vin pini biznes prive par enpoz en GOP R5000 par mwan lo zot? Ki son konsekans? Eski sa pa pou zis fer monte pri akoz parey nou tou nou konnen, bann tel fre i ganny pase lo konsonmater. I annan en leokri parmi bann biznesmenn Seselwa, e mon demande ki minis i rekonsider en tel desizyon atraver konsiltasyon serye ek tou dimoun konsernen.

 

Logmantasyon dan zour konze

En lot pwen kot pa’n annan konsiltasyon i konsern ogmant lakantite zour konze pour sorti 21 pour vin 24. Mwan, konman sa dimoun ki ti lager pour ki konze anyel i enkli zis bann zour travay e ekskli wikenn ek konze piblik, mon’n toultan siport travayer. Mon senserman krwar ki sa desizyon politik ki pe ganny prezante avan eleksyon in ganny fer pour rezon politik e i bezwen ganny analize par anplwaye konman anplwayer. Nou bezwen regard son konsekans pour nou pei. Byensir tou dimoun i kontan konze, me si nou pa travay ki pou son konsekans? Fodre nou regard lefe azout 3 zour lo konze anyel an term finansyel. Ozordi dan Sesel i annan anviron 55,000 travayer, etranze konman Seselwa e zot tou zot ganny konze anyel 21 zour. Alor 3 zour anplis i vedir 3 fwa 55,000 ki tonm 165,000. Sa i lakantite zour non prodiktiv ki sa desizyon pou kree. Aprezan annou get son vre kou. Si ou konsidere ki tou sa travayer i ganny saler minimonm, ki pa leka, i vedir lo lapey R5804, diviz par 22 zour travay par mwan i tonm R264 par zour. Prezan pour regarde konbyen sa 3 zour non prodiktiv i kout nou pei, pran R264 e miltipliy li par 165,000 e ou ganny en total R43,560,000 ki vedir pour sak zour i kout R14,520,000. Mon poz sa la e mon demande ki en deba nasyonal lo sa size i ganny fer lo medya sosyal, lo SBC, TeleSesel ek stasyon radyo prive. Demann nou si vreman nou pei i dan en sitiasyon kot i devret ogmant konze anyel sorti 21 zour pour vin 24?

 

Air Seychelles

Air Seychelles byensir i reste en size ki konsern tou Seselwa. I annan bokou fristrasyon dan sa lakonpannyen. Nou bann zenn pa war lespwar avek Air Seychelles e bokou pe kestyonn lavenir. Zot bezwen bokou lankourazman e sa lapey de baz ki zot gannyen pa donn gran lankourazman. Sa i aplik spesyalman pour bann ki travay lo avyon. Me i osi enportan pour poz kestyon lo si nou ankor bezwen etranze avek gro lapey ek lavantaz la ki Air Seychelles i fer zis vol rezyonnal? Mon santi ki nou pa pe ganny dir tou laverite lo Air Seychelles. En kestyon serye ki nou bezwen en larepons se ki pe arive avek sa size laysenns ‘ground handling’ ki ti leve dan Lasanble atraver en PNQ pli boner sa lannen? Minis ti dir ki i pou donn nou detay, me ziska prezan napa nanryen ki’n ganny dir, me ki mannyer mon konpran gouvernman i ankor anvi kontinyen avek sa plan e ki ozordi i annan presyon sorti kot gouvernman lo SCAA sankwa Bord i ava ganny pouse. Dir nou kwa ki pe vreman arive pour nou kapab pran en bon desizyon letan nou ariv lo sa sibvansyon pour Air Seychelles. Eski Etihad pe fer kado R85m tou lezan Air Seychelles? Donn nou detay silvouple. Me en keksoz i kler: Erport Sesel fodre reste pour Sesel.

Eski i vre ki SCAA konmsi pe sibvansyonn Air Seychelles e ki bann lavantaz ki Air Seychelles i annan lo erport tel ki lwe biro ek VIP lounge i vreman pour zot lavantaz? E minis, dir nou akoz ki Air Seychelles, IDC ek Zil Air, en lakonpannyen prive, pa pey okenn fre avek SCAA pour servis Control Tower e pourtan se sa bann lakonpannyen ki annan mazorite vol par zour. Akoz ki Zil Air i kontinyen ganny tou sa bann lavantaz? Vi ki SCAA i sipoze annan proze redevlopman, eski sa bann lakonpannyen pa devret pey sa ki zot servi e sa i ava donn en vre portre lo zot loperasyon? Nou bezwen konn laverite lo Air Seychelles akoz i nou laliny avyon e i annan bokou Seselwa ki ganny zot dipen avek sa lakonpannyen. I zwe en rol enportan dan nou pei, me eski vreman i sa ki nou krwar i ete? Dan sa bidze, zot pe rod R85 milyon. Eski i soutenab? Ankor enn fwa, konpran mwan byen. Mon senpleman anvi konn larepons parey bann travayer ek bann Seselwa.

 

Grants

En lot sif ki minis i bezwen donn en bon leksplikasyon lo la i konsern reveni ki nou pou gannyen konman grants. Sa sif in sorti R145,006m an 2019 pour vin R647,484m pour 2020. Vi ki sa sonm i rantre dan bidze konman depans, mon ti a apresye si tou manm Lasanble ti a ganny en papye ki donn detay tou sa bann grants ki ava enkli lekel ki pe donn nou sa larzan e pour ki proze. Ganny nou byen kler: i nou responsabilite pour nou konnen, e sa ki pa kler nou pou senpleman demann kestyon avek lespwar ganny larepons kler e onnet. San bann larepons kler nou pou bezwen demann plis kestyon e sa pou senpleman fer nou prosesis pli long.

I annan bokou kestyon pour poze lo sa bidze, me se letan ki manke. Sa ki mon pe kontinyen lager avek pour konpran se lafason ki sa gouvernman i mazinen. I resanble ki lopital, kordgard ek lekol La Digue in vin en litani anyel ki ganny resite dan Lasanble. Bann Digwa osi ki ti dan Lasanble Zedi e bann ki ti ekoute La Digue osi i santi parey. La zot in ganny dir ki kordgard pou pare an 2021, Lekol an 2022 e lopital an 2021. Kestyon ki mon demande se: akoz ki gouvernman pa pran en desizyon e dizon, konmans avek Lopital. En batiman R15.4 milyon i kapab fini ganny konstrir dan 6 mwan. Eski sa gouvernman pa fatige antann kestyon dan Lasanble, kestyon dan miting piblik, konplent ek fristrasyon sa pep La Digue, lannen ale, lannen vini? Vreman mon pa konpran zot fason panse. Problenm se ki sa bann prozeksyon lo kou pou’n fini monte letan lannen prosenn i arive. Vre in ler pour sanzman dan sa pei e nou a montre zot ki mannyer proze i ganny fer.

Pour Praslin e bokou distrik dan Mahé se sa menm fristrasyon ki rennyen. La mon pa konnen konbyen fwa Onorab Arissol in demann kestyon lo lekol Anse Boileau e konbyen fwa Onorab Adelaide pe poz kestyon lo klinik Baie Lazare. Toultan i pe arive, napa larzan, etc… me selman pour fer referenndonm, R20 milyon ti pou aparet en sel kou sorti dan lesyel. In ler pour nou pran sa pep o-serye.

 

Larzan konpansasyon pour zabitan La Misère

Minis i dwa Lasanble en bon leksplikasyon lo larzan konpansasyon pour bann dimoun La Misère ek lezot rezyon ki’n ganny afekte avek polisyon. Dernyen fwa dan Lasanble minis ti fer en deklarasyon brav e for. I ti dir nou ki i pou al Abu Dhabi pour li al negosye larzan konpansasyon. Me selman minis pa’n dir nou nanryen ziska prezan lo ki zistans son negosyasyon in arive, si in ale, kan i pe ale oubyen si son gouvernman in les li ale. Alor, mon ti a kontan ki i fer en deklarasyon kler vi ki nou’n war ki in aktyelman met en sonm 37.5m dan bidze pour peyman konpansasyon. Ekler lepep Seselwa silvouple.

Lo sa menm size kot in annan neglizans lo lapar gouvernman atraver son bann lazans, nou dan LDS nou krwar ki sa i bezwen sanze. Akoz ki en drayver gouvernman ki fer aksidan i ganny pouse e zot menm tir larzan lo son konpansasyon, me selman letan bann gro sef i fer fot napa nanryen ki arive avek zot. Dan bokou pei en minis transpor i demisyonnen letan en aksidan tren i arive malgre pa li ki ti drayver. Sesel osi i bezwen bouz dan sa direksyon. Bann sef pa kapab zis les konpansasyon tonm lo gouvernman, savedir lo lepep Seselwa kan se zot neglizans atraver mank aksyon oubyen move aksyon ki serten ka grav parey La Misère, PUC Praslin, fungus, koltar Cascade i arive. Sef i bezwen pran responsabilite ki al avek zot lapey.

 

Konklizyon

Letan mon pe terminen, mon bezwen dir ki larzan lepep Seselwa ki pou ganny depanse dan sa bidze i bezwen prodwi rezilta dan tou domenn. Nou bezwen valer pour nou larzan. Mon envit tou Seselwa ki annan responsabilite pour koup gaspiyaz, itiliz byen sa larzan. Mon osi lans en lapel avek tou dimoun pour kontribye atraver taks ki zot sipoze peye. Sa i apel nou pei. Nou lazenes i bezwen bon ledikasyon. Lasante tou dimoun i enportan. En bon lapey pour tou travayer i esansyel. Sesel annantye i bezwen anmenn en lalit asarne kont drog. Annou koup likou sa bebet ki pe detri nou lazenes, e annou met en target pour nou napa nouvo adik. Bann zenn madanm ki lo eroin, silvouple pa met en zanfan o-monn. Swiv byen counselling e pran proteksyon. Sinon nou sosyete pou eksperyans en lot gro problenm. Mon eksprim mon sipor pour bann travayer dan lazans APDAR, tel ki Manmzel Sabury ek son lekip pour travay ki zot fer pour remet nou bann dimoun ki’n ganny afekte lo en bon semen. Nou pou siport zot travay.

LDS i debout lo kote tou travayer e tou Seselwa. Atraver zot, ki Bondye i beni nou zoli pep ek pei.

Nou pa Pou Zanmen Les Tonbe.

 

 

 

 

 

 

More news