Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Dan Lasanble Nasyonal |16 March 2022

STC pe al konstrir en nouvo cold store ek warehouse modern pour gard plis stok marsandiz

 

Seychelles Trading Company (STC) i dan demars pour rod son prop finansman pour konstrir en nouvo cold store ek warehouse modern ki pou kout anviron 5.5 milyon dolar (anviron 80 milyon roupi) e i pou konstrir sa bann fasilite dan en pli kourt dele letan posib an swivan tou bann norm prokirman.

Enn fwa sa i ava ganny fer STC a kapab pli for ler i pe negosye avek bann fourniser akoz i pou kapab aste an pli gran kantite.

Sete Vis-Prezidan Ahmed Afif ki ti fer sa lanons dan Lasanble Nasyonal yer bomaten letan i ti pe reponn en Kestyon Notis Prive (PNQ) par dirizan lopozisyon, Onorab Sebastien Pillay.

VP Afif ti pe reponn kestyon bann manm dan labsans Minis pour Finans, Planifikasyon Ekonomik ek Komers, Msye Naadir Hassan, ki lo en misyon aletranze.

VP Afif i dir nou bezwen stok plis marsandiz me pour fer sa nou bezwen en meyer e en nouvo fasilite stokaz ki alaoter komers ozordi e kot dirasyon ki nou kapab gard marsandiz i ogmante e kot lozistik i ganny byen planifye avek mouvman kargo e bato ki sanze dezour an zour.

I’n fer resorti ki sa i en travay difisil ki STC ek tou son lekip konsernen pe deza fer pour trouv meyer solisyon.

Lo son kote, tyermenn bord STC Msye Imtiaz Umarji in dir ki demann komodite kot STC in ogmant en kantite me stokaz i limite. I dir ki la an se moman STC in ganny en gran stok komodite kot apre retar tou in vin ansanm me napa ase landrwa pour stoke.

I’n fer resorti ki malerezman zot napa kontrol lo mouvman bann bato.

Kestyon orizinal Onorab Pillay ti konm swivan: ‘Avek sitiasyon pri lavi ki pe kontinyelman ogmante in annan plizyer konsern eksprimen par piblik an zeneral ki in annan mankman serye serten komodite esansyel kot STC tel konman lafarin, zonnyon, ponmdeter. Eski Minis i kapab donn Lasanble en leksplikasyon lo ki son minister ek STC pe fer pour adres sa bann sitiasyon?’

VP Afif in asir pep Seselwa ki napa okenn mankman komodite debaz dan pei a ler aktyel me par kont nou pe viv dan en lemonn tre boulverse kot toulezour nou pe vwar bann logmantasyon sokan dan pri karbiran, pri kontener, pri manze ek lezot komodite ki an konsekans bann sekous ki lemonn pe fer fas avek.

Sesel avek STC pa’n ganny eparnye me erezman nou pe fer sir ki bann komodite esansyel i touzour annan lo bann letazer pour pep Seselwa a bann pri ki reste abordab.

«Bann pri sa 13 komodite debaz kot STC pa’n sanze pandan sa dernyen 10-an malgre tou bann kriz ki lemonn, nou pei e STC in pas atraver,» VP Afif in dir.

An sa ki konsern bann komodite debaz ek lozistik pour anmenn zot Sesel e osi kapasite stokaz, VP Afif in dir ki apard sa lalis komodite debaz, STC i osi donn konsonmater en lot swa avek bann prodwi avek lezot mark (brand) me ki kout pli ser.

Kot i konsern lozistik, VP Afif i dir pour STC pli gran parti son bann komodite i vin atraver bato me sa bann kou in ogmant konsiderableman avek Covid-19.

«En kontener 20 pye sorti Dubai in sorti plis ki 2200 dolar 2-an pase pour ariv 5400 dolar, preski de fwa edmi son pri. Pri kontener sorti Lerop osi in plis ki double. Bann kargezon par avyon (air freight), menm si i pa bokou, in osi plis ki double. Anmenmtan bann laliny bato ki servi nou rezyon zot annan en sistenm tender pour kargo ozordi ki fer ki sak fwa i annan kargo pour pran dan bann por, bann lazans i fer konpetisyon lo pri freight e bann pei ki annan plis volim zot ganny bann pri preferansyel e bann pti pei parey Sesel ki enport mwens kargo, nou, nou toultan ganny sarze plis,» VP Afif in fer resorti.

An sa ki konsern nou kapasite stokaz, i dir ki pandan sa dernyen 30-an STC pa’n ogmant son kalite ek kapasite stokaz e nou’n annan menm fasilite ki depi lepok SMB me nou konnen ki depandan grander e kalite ou fasilite stokaz i permet ou gard marsandiz pour pli lontan par egzanp diri i bezwen ganny garde dan en landrwa sek a en tanperatir 21 degre e lafarin 15 a 20 degre sinon ou stok pour gat pli vitman.  

«I pour sa rezon ki dan lepase nou’n souvan vwar bann kanmiyon pe zet bokou prodwi lo dump site a sak fwa ki lozistik ti fel e SMB ou STC ti fer bann gro pert,» VP Afif in eksplike.

I dir ozordi STC pe fer fas avek en nouvo sitiasyon kot demann pe ogmante pa zis akoz dimoun pe demann plis me akoz STC limenm pe vin en marsan tre konpetitiv.

«Par egzanp dan pei ti annan plizyer enportater lafarin me ler in konmans annan problenm lozistik avek bato, tou kliyan ti vin kot STC e toudenkou demann lo STC ti plis ki double en zour a lot. Me malgre sa ozordi napa problenm lafarin. Zis yer bato fek desarz 6 kontener lafarin pour STC e zanmen nou’n mank dipen,» VP Afif in eksplike.

“Avek sa progranm RRP (recommended retail price, pri rekomande an detay) ki’n entrodwi depi lannen pase, bokou Seselwa pe benefisye akoz zot konnen ki ler zot rod prodwi RRP zot pe ganny valer pour zot larzan e anplis sa pe mars tre byen enkli lo Praslin ek La Digue kot malgre plis kou pour anmenn marsandiz lo sa de zil, STC i kontinyen gard menm pri pour zot parey lo Mahé. Sa i bann lakonplisman ki nou fyer nou’n kapab anmennen dan zis 17 mwan e nou’n ganny sans fer sa transformasyon dan STC,» VP Afif in dir.

I’n fer rapel pep Seselwa ki bann sok eksteryer i difisil pour fer fas avek ‒ personn pa ti prevwar Covid-19 e dolar ti mont ziska 22 roupi san okenn lavertisman, personn pa ti pe prevwar en lager dan Lerop avek sa lanpler kot pri delwil in mont par plis ki 50%.

VP Afif in demann tou dimoun pour azir dan en fason pridan e pour konsonm an moderasyon e evit gaspiyaz akoz personn pa kapab prevwar ki pou arive dan lefitir me sa ki nou konnen se ki pri bann komodite pa pe desann pour ankor en bon pe letan.

 

Marie-Anne Lepathy

                       

 

More news