Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Health

Servi ou mask byen pour ou protez ou menm |07 January 2022

Servi ou mask byen pour ou protez ou menm

Ners Jean pe eksplik bon fason pour servi ou mask e dezenfekte ou lanmen (Portre par Kelly Jean-Charles)

Ners ansarz pour prevansyon ek kontrol lenfeksyon dan departman lasante, Rita Jean, in eksplik manm piblik lo meyer fason pour servi en mask e osi lo son lenportans pour anpes lenfeksyon propaze.

Litilizasyon en mask i form par en group mezir dan prevansyon ek kontrol ki kapab ede pour redwir transmisyon viris Covid-19.

I pou protez ou, ou fanmir e lakominote an zeneral pour ede redwir zot risk ganny enfekte akoz i azir konman en baryer proteksyon kont bann pti gout lakras ki ganny prodwi e ki sirkile dan ler pandan letan ki en dimoun ki pre ek ou pe koze, sante, touse e eternyen.

En mask i ganny servi dan letan kot en dimoun pa pe kapab mentenir distans mwens ki en met, par egzanp dan bis piblik oubyen lanterman, dan avyon, dan bato, dan bann landrwa kot i annan lafoul e difisil pour gard distans parey dan lavil, dan bazar, bann pti laboutik, dan bann landrwa travay ki lenfrastriktir pa pe permet zot pour annan distans eksetera. E osi si nou servi taksi oubyen pirat nou bezwen servi nou mask e fer sir i annan bon vantilasyon osi dan sa transpor.

 

Ki mannyer ou met en mask?

• Avan ou met en mask lav ou byen e dezenfekte (sanitise) ou lanmen.

• Enspekte ou mask e verifye si napa okenn trou, desire, defo avek lastik ou lakord, ki i pa’n diform.

• Idantifye ki kote ki vir deor avek lanvironnman. I sipoze lo son bon kote e lanver i vir avek ou. Si i annan ki’n met desen lo la sa desen i vir deor.

• Tenir mask par son lastik ou lakord prenan kont pour pa tous son devan. Pas li byen deryer zorey.

•Aziste li lo ou figir, fer sir ki i kouver byen ou nennen, labous ek manton. Fer sir osi ki napa okenn lespas dan kote nou figir. Sa mask i sipoze asiz byen, son lastik ou lakord byen sere pour ki sa mask pa las e tonb fasilman.

 

Konportman dan en mask

• Ler nou met en mask nou bezwen annan en sans responsabilite. Fer li vin parti nou figir.

• Pa tous devan nou mask ni son lastik ki port lo nou figir akoz i ganny konsidere konman kontaminen ou sal. Si i arive ki nou lanmen i aksidantelman tous devan nou mask, lave ouswa dezenfekte nou lanmen deswit. Si i arive osi ki sa mask i glise lo nou figir e nou bezwen aziste li, fer li par atrap sa lastik oubyen lakord. E apre sa lave ouswa dezenfekte ou lanmen. Me fer sir nou’n teste nou mask dan lakour avan pour vwar si napa okenn defo avan nou met li lo nou figir.

• Pa bezwen met en mask ki mouye, ki pa’n lave ou ki osi vizibleman sal.

• Pa partaz nou mask akoz i sipoze personnel akoz i en lot fason pour transmet lenfeksyon avek en lot dimoun menm si nou sorti dan menm fanmir. Tou dimoun i bezwen annan sakenn pour li.

• Mask pa sipoze ganny mete anba manton, lo latet, anba likou, anpandan lo en kote zorey e anba nennen akoz mazinen ler nou met en mask nou bezwen met li pour dirasyon nou voyaz ou aktivite ki nou pe al fer.

• Annan omwen de mask, akoz mask i sipoze ganny lave toulezour.

• Toultan mars avek en pti zip bag, ou en resipyan papye ou en sak ki prop pour ou met ou mask ladan pour ou reservi apre.

 

Lafason pour tir en mask

• Avan nou tir en mask fer sir ki napa dimoun otour nou, e si i annan dimoun zot plis ki de met avek ou e i dan en landrwa kot ou kapab mentenir sa distans fizik.

• Apre sa lenspeksyon ou sipoze lave oubyen dezenfekte ou lanmen. (Fer sir ki nou toultan annan en sanitiser a la porte).

• Retir mask par son lastik oubyen lakord par deryer zorey an servan nou de ledwa e fer sir ki nou lanmen pa pe tous nou figir dan sa prosesis.

• Nou pa zanmen retir mask lo son devan akoz i ganny konsidere konman sal.

• Ler ou pe retir ou mask, an servan sa lastik par deryer, pous sa mask lwen avek ou figir e depoz li dan ou zip bag ou resipyan ki prop e ki pa mouye.

• Kit li dan sa zip bag ou resipyan ziska ler pour ou reservi li ankor. Nou pa sipoze kit mask ki nou’n servi alatrenn akoz nou pe met lezot dimoun dan nou lantouraz a risk.

• Ler nou fini nou sipoze lav ou dezenfekte nou lanmen ankor.

• Menm si nou pou reservi sa mask pandan lazournen fodre nou mazinen pour toultan lave ou dezenfekte nou lanmen avan nou reatrap nou mask.

 

Ki mannyer pour okip ou pran swen avek nou mask?

• Ler nou ariv kot lakour retir nou mask dan sa zip bag ou resipyan par son lakord oubyen lastik.

• I kapab ganny lave dan delo avek savon, lave normal avek nou lenz dan masin. I preferab pour lav avek delo so.

• Me si nou masin pa servi delo so, nou kapab met nou mask tranpe dan delo bwi pour en minit apre ki nou’n fini lav li avek savon lave oubyen apre ki ou’n fini lave e ou pa pe ganny delo so, ou kapab met li tranpe dan en pti git Javel ou bleach pour 1 a 5 minit apre rens dan delo pour retir bleach ladan. Byensir, apre, ou ouver li e met li sek anpandan oubyen dan soley.

 

Konpile par Vidya Gappy

More news