Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

  Lasanble in aprouv lalwa pour etabli Lenstiti Kiltir, Leritaz ek Lar |25 October 2021

Byento kiltir ek tou form lar dan pei pou tonb anba en nouvo Lenstiti Kiltir, Leritaz ek Lar olye en minister ou departman kiltir parey in leka pandan plizyer lannen e sa lenstiti pou tonb anba direksyon Prezidan.

Sa pou posib la ki Lasanble Nasyonal in donn son sipor en prozedlwa pour etabli sa lenstiti.

Dan sesyon Lasanble Merkredi apremidi, Vis-Prezidan Ahmed Afif ti prezant sa prozedlwa pour konsiderasyon ek laprouvasyon bann manm.

Kiltir Kreol i annan en plas enportan dan lavi tou Seselwa pour gard sa linite antre nou malgre tou nou diversite – lorizin, krwayans, ledikasyon ek lezot diferans.

I’n fer resorti ki kiltir Kreol Seselwa i inik e nou bezwen toultan konsyan nou frazilite vizavi bann presyon eksteryer e alor fer li nou devwar nou tou ansanm konman Seselwa pour prezerv nou lidantite kiltirel ki fer nou fyer konman en pep Kreol ki viv ansanm konman en pep e non pa akote kanmarad sakenn dan son kominite.

“Moman in arive pour nou ranforsi nou lenstitisyon kiltirel,” VP Afif ti dir.

I ti dir ki sa prozedlwa, ki annan pour bi kre en lenstiti nasyonal pour kiltir, leritaz  ek lar, i donn lavi Lartik 39 (1) nou Konstitisyon kot Leta i rekonnet drwa tou dimoun pour pran par dan lavi kiltirel e pour profese, promouvwar, zouir e protez bann valer e koutim kiltirel pep Seselwa dapre preskripsyon ki lalwa i kapab prevwar e ki neseser dan en sosyete demokratik.

“Sa nouvo striktir i mark en lot letap dan nou bann zefor pour asire ki kiltir i ganny zere dan en fason diferan kot sitwayen Seselwa i pran responsabilite pour son kiltir e form en lenstitisyon endepandan pour gid li dan son devlopman. Sa lenstiti i annan pour bi asir stabilite, kontinyite ek permanans dan gouvernans sekter kiltir, leritaz ek lar e pour met lanfaz lo prezervasyon, promosyon ek devlopman kiltirel, kreativite ek inovasyon. Son bi prensipal se pour fer li nou devwar pour vin gardyen nou leritaz. Sa striktir pour kre en lanvironnman ki pou met an valer partisipasyon ek kontribisyon tou Seselwa, tou artis, tou lasosiasyon artis e i pa pou diminyen plas personn dan nou sosyete.”

Lenstiti Kiltir Leritaz ek Lar i ranplas minister ek departman kiltir.

Sa prozedlwa pe propoz bann pwen swivan:

- Lenstiti Kiltir, Leritaz ek Lar i en antite Leta endepandan e parey tou bann lenstitisyon endepandan i tonb anba sef deta ;

- Sa lenstiti pou ganny zere par en sekreter zeneral ki pou reprezant sekter kiltirel lo pli o nivo dan gouvernman e i pou ganny apwente par prezidan swivan propozisyon ki i pour resevwar avek bann reprezantan bann seksyon dan domenn kiltirel ;

- En konsey konsiltatif ki pou responsab pour donn konsey lo tou size ki afekte sekter kiltirel, pou ganny met anplas ;

- Sa lenstiti pou ranforsi e devlop polisi pour asir kontinyite, prezervasyon, konservasyon, promosyon, lidantite Kreol Seselwa e devlopman soutenab kiltirel e leritaz lar lo nivo nasyonal e enternasyonal.

Serten sanzman pou neseser avek serten striktir ki deza egziste:

- Fondasyon Leritaz Sesel pou aprezan apel Konsey Nasyonal pour Zesyon Leritaz e i pour responsab pour prezervasyon, proteksyon ek devlopman leritaz kiltirel enkli zesyon moniman ;

- Seksyon Leritaz Nasyonal – pour deklarasyon bann moniman nasyonal – pou aprezan transfer anba sa nouvo Konsey Nasyonal pour Zesyon Leritaz ;

- Konsey Nasyonal pour Lar pou agrandi son manda pour kouver lartizana e i pou apel Konsey Nasyonal pour Lar ek Lartizana e son manda priyoriter se pour kre bann lanvironnman favorab pour devlopman lar ek lartizana e diversifikasyon dan lar dan son totalite ;

- Konservatwar Lanmizik, Ladans ek Teat pou osi tonb anba sa nouvo konsey ;

- Lazans pour Lendistri Kreativ ek Levennman Nasyonal (CINEA) pou vin ‘Creative Seychelles’ e son manda se pour devlop lendistri kreativ kiltirel avek bi pour ankouraz partisipasyon endividyel e kontribye dan devlopman personnel e ekonomik.

VP Afif in fer resorti ki lendistri kreativ kiltirel dan lemonn ozordi pe anmenn bokou reveni e bokou pei pe met lanfaz lo devlopman sa lendistri.

Bann levennman kiltirel e nasyonal pou ganny zere par en seksyon pour bann tel levennman.

Lenstiti Kreol pou aprezan apel Lakademi Kreol Sesel e enn son fonksyon mazer se pour kontinyen devlop, promouvwar e sovgard nou lalang Kreol ki osi en lalang nasyonal ki en eleman enportan nou lidantite Seselwa konman en pep Kreol.

Lakademi Kreol Sesel pou kontinyen avek son bann servis pour tou dimoun ki anvi aprofondir zot konnesans lengwistik e kiltirel Seselwa.

Bann diferan seksyon ki ti tonb anba departman kiltir pou aprezan tonb anba Lenstiti Kiltir, Leritaz ek Lar e sa i : Mize Nasyonal, Libreri Nasyonal e Arsiv Nasyonal ki pou kontinyen deservi zot manda pour prezerv, konserv e promouvwar nou leritaz tanzib e entanzib avek bi pour asir ledikasyon kiltirel nou pep.

Dan sa nouvo striktir, konnesans profesyonnel, konpetans ek leksperyans pou ganny valorize. Pour ki sa lenstiti i delivre a en oter tre o dapre son manda, VP Afif i dir ki bokou lanfaz pou ganny mete lo devlopman resours imen kalifye pour travay dan domenn kiltirel.

I dir konsiltasyon in ganny fer avek bann diferan seksyon dan departman kiltir, lasosiasyon artis, bann akter kiltirel ek bann endividi ki zer bann diferan domenn kiltirel lo sa lide pour kre en tel lenstiti pour ankadre kiltir, leritaz ek lar e sa lide in ganny byen resevwar, VP Afif in dir.

I dir sa lenstiti pou prezant en loportinite pour dinamiz nou sekter kiltirel e kre en lanvironnman pour artis kre zot prop loportinite pour fer avanse zot lar pour partisip dan devlopman kiltirel e ki tou Seselwa i pran son kiltir dan son lanmen.

I’n lans lapel pour tou Seselwa les zot ganny enspire par nou lantouraz ek nou kiltir, pour rekonnekte avek e valoriz nou kiltir, devlop bann proze inovativ, soutenab e profitab e rekolte bann benefis en lekonomi kiltirel.

VP Afif in profite pour remersye senserman tou bann dimoun ki’n kontribye pour fer avanse bann diferan lazans kiltirel dan lepase.

Plizyer manm lo toulede kote latab ti donn zot lopinyon lo sa prozedlwa e bokou zot ti byen akey sa nouvo fason fer keksoz me anmenmtan bokou zot in eksprim serten rezervasyon lo lefikasite sa bann diferan antite kiltirel ki aprezan zot tou zot pou fonksyonn anba sa lenstiti.

I annan ki’n fer resorti ki bokou artis pe demande ki mannyer egzakteman sa lenstiti pou fonksyonnen, ki lasirans bann travayer i annan ki zot pou gard zot louvraz anba sa nouvo lenstiti, si tou sa bann lazans zot fonksyon pou reste parey anba sa nouvo lenstiti, ki mannyer gouvernman i ekspekte vwar plis lefikasite ler tou sa bann antite pou fonksyonn anba enn sel lenstiti? E plizyer manm in eksprim dout ki sa nouvo fason fer i neseserman le meyer formil pour fer kiltir bouz pli devan.

An sa ki konsern Lenstiti Kreol ki aprezan pe vin en lakademi, i annan serten manm ki anvi konnen si son manda pou sanze.

Me par kont, plizyer manm in osi fer resorti ki anba sa lenstiti kiltir tou artis e non pa zis en serten ava ganny loportinite pour anmenn zot lar pli devan, politik ava sorti dan kiltir e i ava napa faver pour serten artis. I ava donn en nouvo souf bann artis e tou bann form lar e i ava annan plis transparans dan fason fer keksoz.

 

Marie-Anne Lepathy

More news