Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Health

Mesaz United Seychelles alokazyon Lazournen Lasante Mantal |09 October 2021

‘En bon lasante mantal i osi enportan ki en bon lasante fizik’

«Ozordi le 10 Oktob, Lazournen Lasante Mantal, i fer nou rapel ki en bon lasante mantal i osi enportan ki en bon lasante fizik.

«Ozordi alors annou apresye ki en bon lasante mantal i neseser pour nou byennet emosyonnel, sikolozik, e sosyal. I afekte nou fason panse, determin lafason ki nou fer fas avek presyon (stress) osi byen ki enfliyans nou konportman vizavi nou ser sitwayen dan sosyete, an zeneral.

«Dan sa moman Kovid-19, i enportan ki nou edik nou lekor lo lafason pour amelyor nou lasante mantal e ogmant nou rezilyans fas a nenport ki problenm.

Fodre note ki zanfan ek zenn pa ganny eparnye ek maladi mantal. Zenn adolesan e zenn adilt an partikilye pe fer fas avek bokou problenm mantal an rezilta konsonmasyon drog ilegal.

«I kler alors ki en bon lasante mantal i responsabilite sosyete annantye.

I responsabilite sosyete pour asire ki en endividi i annan en lanplwa, ase manze e kapab rod zwa-de-viv san okenn lafreyer.

«Bann politisyen ek dirizan zot bezwen toultan vey zot lasante mantal pour ki zot pran desizyon ki sen. I nou dernyen swe ki sosyete pa ganny boulverse akoz zisteman bann ki pe pran desizyon napa en bon lasante mantal.

«United Seychelles i le konklir par demann tou sitwayen pour siport kanmarad dan sa moman tre difisil ki nou pei pe pas ladan. Linyon pa zis fer lafors me osi ede pour kit nou an bonn sante mantal.

“BON LAZOURNEN!”

 

Kominike sorti kot United Seychelles

More news