Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Mesaz Lasosiasyon pour Promosyon Fanmir Solid (APSHF) pour Lazournen Enternasyonal Lafanmir ‘Pa les teknolozi pran kontrol nou lavi’ |15 May 2021

Mesaz Lasosiasyon pour Promosyon Fanmir Solid (APSHF) pour Lazournen Enternasyonal Lafanmir ‘Pa les teknolozi pran kontrol nou lavi’

«Sak lannen Lazournen Enternasyonal Lafanmir i ganny selebre le 15 Me avek en tenm par Nasyon Zini pour sansibiliz bann fanmir partou dan lemonn lo lenportans e rol sa lenstitisyon. Tenm pour sa lannen i ‘Lafanmir ek nouvo Teknolozi’.

«Sa i a permet bann fanmir reflesir lo rol nouvo teknolozi lo devlopman sosyal e byennet tou dimoun e osi met lanfaz lo lenpak ki nouvo teknolozi i anmennen lo byennet bann fanmir.

«Lasosiasyon pour Promosyon Fanmir Solid i pran loportinite pour devlop enpe sa tenm an relasyon avek sitiasyon dan pei e osi dan lemonn.

«Sa tenm i vreman enportan pour nou, malgre nou pa toultan pe mazin bann lefe ki teknolozi i anmennen parmi manm fanmir – papa, manman, zanfan eks...

«Pourtan pandan sa letan pandemi, nou’n vwar ki teknolozi modern i permet nou reste konekte, enformen e osi kominik ek lezot dimoun nenport landrwa dan sa monn.

«Gras a teknolozi, in annan en kantite transformasyon teknik, zouti, masin, enkli nouvo lekipman avek bi pour amelyor lavi imen an zeneral e fer lavi pli fasil.

«Pour nou konpran sa tenm annou get ansanm laspe pozitiv ki nouvo teknolozi i anmennen si nou servi li byen :

 • I anmenn lemonn ansanm zis par servi nou ledwa (The world at your fingertips)
 • Fasilit sistenm kominikasyon ki fer lemonn vin en sel platform
 • Fanmir i kapab sosyalize e mentenir ansanm en relasyon fondamantal
 • Ede etablir en kominote dimoun ki partaz menm lentere e preferans pli fasilman
 • Ed en endividi progrese e sirtou valoriz li konman en imen dan tou son sans
 • Anmenn ansanm lekipman pour promouvwar devlopman, itiliz e esanz lenformasyon
 • I fer nou latas vin pli fasil e rezourd en kantite problenm ki imen i fer fas avek.
 • I fer lavi vin pli konvenyan e pli konfortab (e-bookings, mobile banking, on-line shopping eks…)
 • Ede pour ferm zistans mondyal dan sa letan globalizasyon
 • I prodwi en kantite resours edikasyonnel, sistenm laprantisaz pour dimoun kapab aprann e travay kot lakour san enterakte ek personn (distance learning education system).

«Par kont, nou osi trouve ki teknolozi i anmenn bann laspe negativ ki afekte fanmir/lemonn.

 • I kre plis izolasyon kot nou pa koze, ni ekoute, ni annan letan pour kanmarad dan fanmir
 • I redwir nou enteraksyon sosyal e fer perdi bann valer fanmir, i ogmant plis enteraksyon imen ek son lekipman ki kre en miray ki separ dimoun dan fanmir e osi o nivo global
 • Anmenmtan i annan bokou dimoun/nasyon ki napa akse avek teknolozi akoz lapovrete e sa i fer ki zot pa ganny menm sans pour devlope e epanouir.

«Letan ki teknolozi i devlope e anmennn en lapros ant nasyon/lemonn an servan teknolozi modern, bann ki fizikman pros ek kanmarad parey dan fanmir, zot pli souvan lwen ek kanmarad akoz zot pa kapab separ zot avek zot lekipman portab ie : telefonn, eks… ESKI SA PA EN FORM ADIKSYON ? 

«I posib ki zanfan pe grandi dan en fason pli izole akoz pli souvan zot pli atase avek zot lekipman teknolozi sirtou telefonn olye fizikman pas letan avek manm fanmir ek zot zanmi e sa i fer ki paran napa kontrol lo kalite lenformasyon ki zot pe ganny akse avek e dimoun ki zot pe enterakte avek ki kapab koz en gran danze pour zot.

 

Konklizyon

«Teknolozi i en bon keksoz ki lemonn i bezwen pour progrese e devlope.

«Teknolozi in ganny envante par imen e non pa teknolozi ki’n envant imen. Alor sa i fer ki nou bezwen annan kontrol par servi li pour nou byennet.

«Nasyon Zini in byen kalkil met sa tenm dan sa moman difisil ki nou ladan. Alor i tre enportan ki nou pran konsyans bann lavantaz ki teknolozi i anmennen, san oubliy bann dezavantaz ki annan lenpak direk lo imen.

«Reste an bonn sante. Swiv gidans ek konsey Minister Lasante. Pa les teknolozi pran kontrol nou lavi.

«BONN FET LAFANMIR !»

 

Lasosiasyon pour Promosyon Fanmir Solid (APSHF)

 

 

More news