Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

 Kovid-19 |16 May 2020

Nou, en potansyel pour vin viktim sa lepidemi

Me ou, en potansyel pour vin solisyon sa problenm

I enportan pour servi sanitizer, lav lanmen tanzantan

Annou gard zistans, ler i neseser

 

I en viris ki touye si nou dezorganize

Bokou larm pe koule     

Annou debout for, si non nou pou reste divize

 

Reste vizilan, i en pandemik global ki pe persiste

Zour an zour, i pe ganny laviktwar lo limanite

Proverb i dir, dan bal kafe napa triyaz

Ki swa ou blan, nwanr, ris, ou pov

I’n travers losean enkli kontinan

Nou tou nou lo menm bato

 

Mon pe eksprim sa ofon mon leker

Pour tou bann dokter, ners ek lezot travayer

Ki pe travay dir lizour aswar

Pour soulaz nou bann frer ek ser

 

I’n koz bokou douler ek lanmertim

Bann ki’n ekoute in konpran

Bann ki anvi reste dan linyorans

Pe ede pour fer travay vin pli difisil

 

Mersi pour bann ki pe donn tou

Avek kouraz ek determinasyon

Nou pou akonpli sa misyon

Avek lespwar, lemonn i a sorti dan sa konfizyon

 

Ou’n fer ou par, mon’n fer pour mwan

Nou pe konbat li ansanm

Dan sa moman kritik, napa lespas pour materyalistik

I en moman presye pour realize

 

Ansanm ini nou fanmir, annou protez nou pei

Nou bezwen kontinyen sofgard nou legzistans

Konman en pep, nou demann Bondye pour kontinyen

Beni nou pei Sesel.

 

Sandra Esparon

 

 

More news