Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Entertainment

Ki mannyer i fer tanbour moutya? |04 September 2021

Ki mannyer i fer tanbour moutya?

Le 30 Out 2021 ti mark trwazyenm lanniverser zour ki lalwa 1935 ki ti anpes bat tanbour apre 9er diswar dan serten landrwa lo Mahé, Praslin ek La Digue ti ganny retire dan lalwa Sesel.

Pour sa lokazyon, Departman Kiltir i annan gran plezir pour montre ou ki mannyer pour fabrik en tanbour moutya. Sa lartik i en kontribisyon Seksyon Resers ek Proteksyon Leritaz Nasyonal. I’n ganny ekrir par Manmzel Joshinta Horter, en serser kot Seksyon Resers ek Proteksyon Leritaz Nasyonal.

 

Fabrikasyon tanbour moutya

Tanbour moutya i form parti bann lenstriman perkisyon dan lanmizik Sesel. I en lenstriman mizikal tradisyonnel, entrodwir Sesel par bann lesklav Afriken anmennen par bann kolon Franse lo konmansman 18enm syek.

Avek modernizasyon, i evidan ki en pti minorite dimoun i ankor fabrik tanbour moutya avek lapo zannimo ki ganny dekrir konman dirab e osi prodwir en son pli retanti e vibran. De lot kote, bokou lezot endividi i prefere servi tanbour sentetik ki konsiderableman pli abordab e pli pratik vi ki i kapab ganny zwe a nenport moman e lokazyon san bezwen sofe.

Menm si tanbour moutya i annan en laparans ase senp, pour fabrik en tel lenstriman ou bezwen fer en travay ase enorm.

Dapre bann serser, dan lepase tanbour ti ganny fer avek plizyer lapo zannimo tel ki lapo kabri, lapo bef e lapo lare boukle.

Lapo kabri ti ganny servi par lamazorite par lefe ki i en lapo ki donn bon rezonans e vibrasyon ler i ganny sofe e tape.

Serk tanbour moutya ti ganny fer avek dibwa var akoz i en dibwa ki vreman fleksib e fasil pour ploye. Serten enformater in menm dir ki se rasin bwa var ki ti ganny itilize. En dibwa alternativ ki ti ganny servi ti bwa zozo.

Dan lepase zot ti servi lakol ki ti ganny fer lokalman pour kol lapo lo serk. Sa bann lakol ti souvandfwa ganny fer avek diri ouswa lafarin. Se plitar ki lakol dibwa enporte ti ganny servi dan fabrikasyon tanbour moutya.

Konnesans lo ki mannyer pour fabrik tanbour moutya in ganny pase atraver bann zenerasyon, me avek modernite, sa fason fer in ganny adapte pour enkorpor bann materyo ki pli disponib. Resers in montre ki prosedir pour fer tanbour moutya avek bann materyo ki ti ganny servi tradisyonnelman tel ki bwa var ek lapo kabri i plizoumwen sa bann menm prosedir ki ganny itilize pour fer tanbour moutya avek materyo modern tel ki playwoud ek lakol Evostik.

Fezer tanbour moutya dan sa seri portre ki montre bann letap fabrikasyon tanbour moutya i Msye Jude Ernesta. I pe ganny asiste par Msye Hilary Seth.

 

Bann materyo ek lekipman ki ti servi pour fabrik tanbour moutya lontan:

Materyo

 • Dibwa var/ rasin var/dibwa zozo
 • Lapo kabri/ lapo lare boukle/lapo bef
 • Resipyan delo
 • Lakol diri/ lafarin
 • Lakord pour tenir lapo lo serk pour esper lakol sek

 

Zouti

 • Lansar
 • Serzwen
 • Rabo
 • Kranp
 • Lasiameto
 • Latres

 

Materyo pour fer tanbour moutya denozour

Materyo

 • Playwoud (marine) 1/8 pous lepeser
 • Lapo kabri
 • Resipyan delo (lanmwatye barik vid)
 • Moul dibwa
 • Lakol dibwa (Evostik blan)

Zouti

 

 • Rabo/galer
 • Lakord ‘gun line’
 • Serzwen
 • Latres
 • Lansar
 • Lasiameto

Konsey:

I enportan ki ou ganny en lespas travay ase gran ki ou kapab plas ou bann materyo ek zouti, osi byen ki en lanvironnman travay ki agreab vi ki sa i en proze entans.

 1. Bann letap pour fabrikasyon serk tanbour an itilizan playwoud marin en kar pous (1/4) lepeser
 2. Mezirman playwoud i ganny fer avek en latres.
 3. Playwoud i ganny koupe trwa pous edmi (3 1/2) larzer an servan en lansar.
 4. Answit, ou galer ou playwoud an servan en galer. Ou bezwen galer ou playwoud pour ki i menm larzer partou e ou ganny en louvraz ki prop.
 5. Apre ki ou’n fini galer playwoud, ou met li tranpe dan en gran resipyan (barik) delo pour en lannwit; sa i fer ou dibwa pli fleksib e fasil pour ploye. Lot opsyon se pour met ou dibwa tranpe dan delo sale ouswa dan larivyer. Pour note, delo sale i ede pour prezerv sa dibwa e fer li pli dirab.
 6. Apre ki playwoud in tranpe tou lannwit, ou aprezan fer en moul an bwa. Moul i depan lo groser tanbour ki ou oule fer.
 • Fodre note ki nenport groser tanbour ki ou deside fer, prosedir i reste parey.
 • Parey ou kapab vwar dan portre, en moulron an bwa in ganny servi konman en model pour rondi playwoud.
 • Serzwen (‘G-Clamp’) i ganny itilize pour tenir playwoud toutotour moul.
 • Ou les ou travay sek pour en lannwit pour li kapab mentenir en laform ron.
 • Landmen bomaten, ou retir ou playwoud dan serzwen e en laform (ron) in ganny reprodwir e deplis ou dibwa in fini sek pour travay avek. Ou galer ou serk dibwa pour retir bann bout anplis e met ou serk an liniformite.
 1. Pour konplet serk tanbour, i neseser pour double e kol de playwoud lo kanmarad pour ki i fer en lepeser en demi pous (1/2). Ler ou fini pas lakol pour dibwa, ou bezwen pez li avek en serzwen pour li tenir byen.

Answit ou met serk sek pour en zournen.

 

Bann portre a drwat i montre asanblaz bann morso playwoud dan laform en serk.

 

 1. Preparasyon lapo kabri

Konsey:

Grander lapo kabri ki pou servi i depan lo groser ou serk. Ou bezwen fer sir ki lapo i byen sek avan ki ou travay avek.

 1. Grat lapo kabri e retir tou plim lola. Fer sa avek swa en pti kouto byen fite oubyen en razwar. Fer sir ki alafen sa loperasyon sa lapo i byen prop e listre.
 2. Answit, met lapo kabri tranpe dan en gran resipyan (lanmwatye barik) pour apepre de-z-erdtan. Sa pou fer li mou e rann li fasil pour redi li lo serk tanbour.

 

 1. Montaz tanbour

Konsey:

Pour rasanble tanbour, ou bezwen lakol dibwa, en lakord ki byen for tel koman‘gun-line’.

 1. Pas lakol byen epe toutotour serk. Pas lakol osi lo son rebor me pa lo sirfas anndan serk. I neseser ki ou ganny en dimoun pour ed ou anmar e ser lapo otour serk.
 2. Answit tal lapo kabri lo serk pour ou kapab atrape.

c.           Lot letap se pour anmare e ser lapo kabri lo serk.

• Fer en premye letour avek en lakord e ou sere, ou fer dezyenm letour e ou sere. Sa prosedir i ganny repete pour detrwa fwa.

• Dan sak letour lakord, redi lapo byen red pour ser li lo serk. Sa premye anmaraz, fodre ou aret li avek en nen si non i pou las.

• Si ou remarke ki lapo ek serk pa’n byen sere ansanm, ou bezwen delarge e refer ankor menm prosedir. Ou bezwen pas ou lakord anviron 3 pous lo ou serk.

I pou pran enn oubyen de endividi anviron de-z-erdtan pour fer sa prosedir anmare.

Normalman fodre de dimoun pour fer sa travay; en dimoun i anmare e en lot i peze.

Sa de portre a drwat i montre rezilta ler ou fini anmar lapo lo serk.

 

 1. Prosedir met tanbour sek
 2. Met tanbour dan soley pour li sek. Devir li tanzantan pour anpes li ganny limidite.

• Note ki i pran apepre trwa zour pour tanbour fini sek.

 1. Finalman, retir sa bann lakord lo tanbour. Koup sa lakord byen dan son kote e vwala ou’n ganny ou en bon tanbour moutya.

 

 1. Tenbal – en eleman pour konplimant son tanbour

En konponan opsyonnel ki kapab ganny azoute avek en tanbour moutya se en tenbal. En lot mo ki ganny servi pou sa eleman se senbal. Tenbal i bann pti sonnet ki ganny enstale dan de kote en tanbour konman en form lakonpannyman e i aparan ki i donn en bon sonorite e senkroniz byen avek son tanbour. I ganny fer avek bann pti bout tol.

 1. Tol i ganny dekoupe dan en laform ron an servan en sizay. An term lakantite, i depan lo ou preferans son. Dan sa enn tanbour ou a kapab remarke ki i annan zis de.
 • Note, ki sak bout tol ki ganny dekoupe, en pti trou i ganny perse dan son milye, pour kapab fer pase en bout fildefer atraver.
 1. Dan ou de kote tanbour, pers en trou pour ki i annan ase lespas pour enstal ou bann tol dekoupe.

 

         d. Dan prosesis lenstalasyon, fildefer i ganny anmare avek tanbour pour li tenir dan en pozisyon ferm.

 • Avek lide pour enprovize, i annan dimoun ki azout bouson labyer.

 

 

More news